Villkor

Användarvillkor

Som användare av Learnify godkänner du att Learnify hanterar dina personuppgifter. Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan Learnify och respektive organisation som är avtalstecknare.

Användare av Learnify Tools har möjlighet att skapa och ladda upp material i tjänsten. Det är bara material som Du som användare ensam har upphovsrätt till som får laddas upp och det är Du själv som ansvarar för att materialet inte gör intrång i någon annans rättigheter och för att materialet inte på annat sätt är olagligt att tillgängliggöra i tjänsten. Brott mot till exempel upphovsrättslagen kan medföra såväl skadestånds- som straffansvar.

Learnify förbehåller sig rätten att omedelbart, utan att först kontakta den som laddat upp materialet, ta bort material som Learnify misstänker gör intrång i någon annans rättighet eller som på annat sätt enligt Learnify kan vara olagligt eller olämpligt. Learnify kan även komma att stänga av användare som laddar upp otillåtet material.

I vissa kunder har tillgång till att publicera utbildningsmaterial i ”Öppna bibliotek”. Informera dig om vilka regler som gäller för respektive bibliotek innan du publicerar ditt material för andra. Det finns i vissa fall möjligheter att välja en licensform på ditt material och att sätta restriktioner på vem som får använda materialet. Mer information om detta finns där du gör publiceringen samt i Help Center.

När du använder material som andra laddat upp i Learnify så innebär det att Du bara har rätt att använda materialet om Du följer de villkor som gäller för respektive material. Att använda upphovsrättsskyddat material på ett felaktigt sätt kan leda till skadeståndsskyldighet och/eller straffansvar. Om Du upptäcker material i våra databaser som Du misstänker bryter mot upphovsrätten så vill vi att du anmäler det genom att klicka på knappen Support i Help Center.

Hantering av personuppgifter

Bakgrund och syfte

Vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna använda Learnify Tools.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar grundläggande personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

När du deltar i en utbildning lagras uppgifter om vilken utbildning du tilldelats, ditt genomförande av utbildningen och de resultat du uppnår på eventuella kunskapstest och övningsuppgifter samt i förekommande fall dina kommentarer och svar i fritextfält och de utbildningsmaterial du skapar.

Vi inhämtar personuppgifterna direkt från dig eller från den organisation som beställt tjänsten till dig.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut personuppgifter om dig utan ditt samtycke.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Det är Learnify AB som är personuppgiftsansvarig om du använder portalen som privatperson. Om ett företag eller organisation köpt utbildningen åt dig så är Learnify personuppgiftsbiträde.

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 b) i dataskyddsförordningen EU 2016/679 som avser fullgörande av avtal. Med avtal avses här köp av access till Learnify Tools.

Gallring av uppgifter

Vi sparar uppgifter om vilken utbildning du har genomgått, ditt utbildningsresultat och utbildningsmaterial du skapat samt de personuppgifter som behövs för att identifiera dig och för att kommunicera med dig. Uppgifterna sparas normalt upp till fem år, men uppgifterna kan raderas tidigare om avtalet upphör eller finnas kvar under längre tid om vi bedömer att det är motiverat med hänsyn till den aktuella utbildningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt till rättelse. Du har rätt till radering av alla eller vissa uppgifter, om vi inte längre har ett berättigat intresse av att ha kvar dessa. Under vissa omständigheter har du rätt att få ut dina uppgifter i ett maskinläsbart och strukturerat sätt (dataportabilitet). Du har även rätt att framföra klagomål på vår behandling av dina personuppgifter hos Datainspektionen.

Om du har ytterligare frågor

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss på:

Learnify AB, Olof Palmes Gata 20b, 111 37 Stockholm, Sverige
Telefon: 08-407 00 40
E-post: info@learnify.com