Mikrobiologi

 

www.infomedica.se 

 

De flesta mikroorganismer är inte sjukdomsframkallande s.k. apatogena. Mikroorganismer som är sjukdomsframkallande kallas patogena. Det är viktigt att man som personal inom vård och omsorg arbetar så att man inte sprider mikroorganismer och sjukdomar. Med mikrobiologi avses läran om mikroorganismerna. Hygien innebär sundhet, renlighet, läran om hälsovård. Ordet hygien kommer från grekiskans hygies som betyder frisk och hygieine som betyder hälsosam. Mikroorganismer finns överallt, på människor och på djur, men också i vatten, luft och jord. De är i de flesta fall nödvändiga och viktiga. På vår hud och i våra slemhinnor finns rikligt med mikroorganismer och de ingår i den s.k. normalfloran.

 

Bakteriens uppbyggnad:

Ljud och bild: http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=65228&courseid=0&sound=on&preview=false

 

Bild och text:

http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=65223&courseid=0&sound=on&preview=false

 

Ljud och text: http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=65226&courseid=0&sound=on&preview=false

 

Dessa mikroorganismer ingår bl.a. i kroppens försvarssystem och skyddar mot angrepp av farliga mikroorganismer. I människans tarm finns colibakterier som är nödvändiga för bildandet av K-vitamin. Detta vitamin har betydelse för blodets levringsförmåga.

Inom industrin utnyttjas mikroorganismer vid framställning av vissa läkemedel och livsmedel t.ex. yoghurt.

Mikroorganismer finns överallt i vår omgivning där det finns den minsta grad av fuktighet. Bakterier har påträffats i levande form på 10 000 meters höjd i atmosfären, i mikroskopiska klippsprickor i det ständigt frusna Antarktis, i mynningen av heta källor där temperaturen överstiger 100 °C, på havsbottnen i närheten av undervattensvulkaner, där det höga hydrostatiska trycket möjliggör temperaturer på 400 °C, i allehanda andra miljöer där syrgas helt saknas eller där höga salthalter förekommer. Människor, djur och växter är ständigt utsatta för mikroorganismer, men majoriteten av bakterier och virus förmår inte bryta igenom de naturliga försvarsmekanismer som högre organismer har. Ett fåtal bakterier och virus har egenskaper som gör att de motstår försvarssystemen och tar sig in i värden där de förökas och orsakar sjukdom. Bland dessa sjukdomsalstrande mikroorganismer finns ett antal bakterier och virus, vilka anses ha sådana egenskaper att de skulle kunna komma till användning som biologiska stridsmedel.

 

Protozoer

Protozo liknar en människocell med god rörelseförmåga och en väl avgränsad kärna. Det finns ett flertal arter. De flesta protozoer är ofarliga för människan. I Sverige förekommer en protozo (trichomonas) som kan ge upphov till slidkatarr med illaluktande flytningar hos kvinnor. Trichomonas kan hos män ge en symtomlös urinvägsinfektion. Sjukdomen sprids genom samlag. I tropiska länder förekommer malarian som är världens mest spridda infektionssjukdom. Den sprids med malariamyggan och orsakas av protozoer. Amöbadysenteri är en diarrésjukdom som orsakas av protozoer och som sprids med dåligt dricksvatten.

 

Bakterier
Bakterier, som är encelliga, är de minsta levande organismer som har alla komponenter nödvändiga för sin egen förökning. De varierar i form och storlek från runda kocker, med en diameter av cirka 0,5 µm, till långa stavar som kan vara tiotals mm.  Bakteriens form bestäms av den kraftiga cellväggen, som omsluter arvsmassan (DNA) och övriga beståndsdelar som är nödvändiga för bakteriens liv. Förutom sitt kromosomala DNA har många sjukdomsalstrande bakterier även s k plasmider. Det är ringformade DNA-strukturer, som ofta bär information för egenskaper involverade i infektionsprocessen. Exempel är bakteriella ytstrukturer, vilka är av speciell betydelse för förmågan att framkalla sjukdom. Under ogynnsamma förhållanden kan vissa typer av bakterier omvandlas till sporformer. Bakteriens spor är härdigare mot kyla, värme, uttorkning, kemikalier, och strålning än bakterien själv. Bakterien kan i sin sporform överleva lång tid för att när betingelserna blir gynnsamma omvandlas – den gror – och går in i en normal tillväxtfas.

 

Bakterier har i allmänhet små näringskrav. Förökningen sker i form av delning, där delningshastigheten är beroende av tillgången på näring. Tillväxthastigheten är olika för olika bakterier och påverkas även av tillgången på syre samt temperaturen. De sjukdomsalstrande bakterierna har i allmänhet högre näringskrav och växer fortast vid normal kroppstemperatur (cirka 37 °C). Bakterier kan orsaka sjukdom hos människor och djur genom två principiellt olika mekanismer; genom att invadera vävnader eller genom att producera toxin (giftiga produkter). Vissa sjukdomsalstrande bakterier har båda egenskaperna, t.ex. den bakterie som orsakar dysenteri. När en bakterie lyckats tränga in i kroppen via någon infektionsväg sätts genast kroppens försvarsmekanismer igång. Bakterieceller som övervunnit dessa försvarsmekanismer kan tillväxa i olika vävnader genom att utnyttja näringsämnen från kroppsceller. Många bakterier producerar också skadliga ämnen och sammantaget leder detta till att cellerna skadas och dör. Tillväxten sker antingen lokalt vid infektionsstället, t.ex. pneumokocker som orsakar lunginflammation, eller också sprids bakterierna i kroppen, t.ex. sprids pestbakterien via lymfsystemet.

 

Bakterier kan producera toxin, som ger upphov till olika sjukdomar hos människan. Sådana bakterier behöver inte invadera vävnader, utan kan fästa till slemhinnors yta och tillväxa där. Det utsöndrade toxinet går in i vävnaderna och kan ge symtom lokalt eller på andra ställen i kroppen. Flera hundra bakteriella toxiner är beskrivna, bland dessa finns de mest giftiga ämnen som är kända. Den dödliga dosen av nervtoxinerna botulinus och tetanus är t ex 1–100 miljarder gånger lägre jämfört med kända gifter som kurare och cyanid. Ett gram botulinustoxin, som produceras av bakterien Clostridium botulinum, räcker rent teoretiskt för att döda alla i en stad av Stockholms storlek. En effekt av toxinproduktion kan ses vid matförgiftning orsakad av stafylokocker. Bakterierna förökar sig i födan, i vilken de producerar toxin. Vid tillagning förstörs bakterierna men inte det värmestabila toxinet, som ger upphov till förgiftningssymtom vid förtäring.

 

Stafylokocker bildar klasar. Staphylococcus albus och staphylococcus citreus är apatogena och ingår i hudens normalflora. Staphylococcus aureus är patogen och producerar enzymet koagulas. Enzymet hjälper till att bilda ett skydd av fibrin omkring bakterien som gör den mer motståndskraftig mot antibiotika. Matförgiftning kan uppstå om staphylococcus aureus växer i fördoämnen. När staphylococcus aureus växer och producerar ett toxin i den tampong som kvinnan använder vid menstruation kan den s.k. TSS - tampongsjukan (Toxic Shock Syndrome) uppstå. Stafylokockinfektioner förekommer i sjukhusmiljö och orsakar ibland förlängda vårdtider för patienten. En stafylokockinfektion i ett operationssår, nagelbandsinfektioner och bölder på kroppen, är några exempel. Stafylokocker sprids genom handkontakt. Självklart blir då god handhygien mycket viktig.

Streptokocker bildar kedjor. De ingår i normalfloran och finns i liten mängd i näsa och svalg. Liksom stafylokockerna är de mycket motståndskraftiga men dör oftast vid penicillinbehandling. De är i regel apatogena och sprids genom droppsmitta, vid hosta och nysning dessutom vid handkontakt och kyssar. Streptokocker orsakar bl.a. scharlakansfeber, halsfluss, bihåleinflammation, öroninflammation. Streptokockinfektionen kan ge komplikationer som reumatisk feber.

Diplokocker ligger parvis. De finns flera typer och de vanligaste är:
- Pneumokocker som orsakar lunginflammation och öroninflammation hos småbarn. De kan finnas i luftvägarna utan att orsaka sjukdomar.
- Meningokocker som ger upphov till hjärnhinneinflammation, meningit.
- Gonokocker orsakar könssjukdomen gonorré.
- Diplokocker är mycket känsliga för penicillin.

Skruvformade bakterier

De skruvformade bakterierna kan ha olika utseende. Sjukdomar som orsakas av skruvbakterier är t.ex. kolera och könssjukdomen syfilis.

Stavformade bakterier

De vanligaste stavformade bakterierna är: 

Kolibakterien finns i tjocktarmens normalflora och medverkar där till K-vitaminbildningen i tarmen. När kolibakterien kommer utanför tarmen kan den ge upphov till urinvägsinfektion men också infektion i bl.a. trycksår.

Salmonellabakterien kan ge upphov till olika maginfektioner med kraftiga diarréer. De sprids framförallt med med livsmedel och vatten. Salmonella är anmälningspliktiga sjukdomar. Personer som är smittbärare får enligt lag inte arbeta med livsmedel, inom hälso- och sjukvård samt barnomsorg.

Pseudomonas är en allmänt förekommande bakterie och orsakar infektioner hos människor med nedsatt försvar. Den ger blågrönt var och kallas därför det blå varets bakterie. Bakterien trivs i fuktiga miljöer t.ex. fuktiga handdukar, tvättställ, blomvatten etc. och är ofta resistent mot antimikrobika d.v.s. läkemedel mot mikroorganismer. Pseudomonasbakterier orsakar också urinvägsinfektioner, sårinfektioner och öroninflammationer.

Haemophilus influenzae är den vanligaste orsaken till öroninflammationer och halsfluss hos barn. Infektionen behandlas med penicillin. De senaste åren har samtliga barn vaccinerats.

Stelkrampsbakterien finns överallt i naturen, i vatten och jord. Bakterien är farlig om den kommer in i smutsiga sår via djurbett, eller stickskador med smutsiga föremål. Alla barn vaccineras vid tre tillfällen och vaccineringen bör upprepas vart 10:e år.

 

Behandling av bakterieinfektioner

Vid en infektion har mikroorganismer fått fäste i vävnader. Kroppens infektionsförsvar aktiveras och de vita blodkropparna som startar ett krig med bakterierna. Med fagocytos menas de vita blodkropparnas förmåga att innesluta bakterien i sin cytoplasma och förstöra den. I regel dör de vita blodkropparna också i detta krig och var bildas. Varet består av vävnadsvätska, vita blodceller, bakterier och vävnad som brutits ner av bakterierna. Ibland krävs antimikrobika, t.ex. penicillin, för att snabbt få slut på infektionen. Många resistenta d.v.s. motståndskraftiga bakterier har uppstått på senare tid. Alltför frikostig läkemedelsutskrivning av antimikrobika tycks ligga bakom denna utveckling.
 

Virus
Virus är den enklast uppbyggda mikroorganismen och består i princip av två komponenter, arvsmassa och ett omgivande proteinhölje. Hos vissa virus omges viruspartikeln dessutom av ett yttre fettlager. Virus är betydligt mindre än bakterier och varierar i storlek från 0,02 till 0,2 µm (1 µm motsvarar 1/1000 mm). Virus saknar system för sin egen förökning och är därför beroende av värdcellernas maskineri för att tillväxa inne i värdcellerna. Virus orsakar vanligen sådana förändringar i värdcellen att den dör. Denna egenskap hos virus förklarar varför de är sjukdomsalstrande. Virus tillväxer ofta snabbt i en cell och sprids sedan till omgivande celler. Vid ingångsstället kan virus ge upphov till en lokal infektion, t.ex. vanliga förkylningsvirus. Dessa växer bara i de övre luftvägarna och vållar där cellskador med inflammation, feber och hosta som följd. Andra virus kan spridas med lymf- och blodbanor till olika delar av kroppen. De orsakar då antingen infektioner i speciella organ eller ger allmänna symtom.

 

Exempel på olika sjukdomar orsakade av virus

Virussjukdomar som ger upphov till utslag kan vara:
- Mässling
- Vattkoppor
- Röda hund
- Bältros
- Tredagarsfeber
- Infektionsblåsor

 

Förkylningssjukdomar orsakade av flera typer av virus med symtom som hosta, snuva, halsont och feber.

Polio orsakas av ett virus som angriper centrala nervsystemet. Hos ca 2 % leder sjukdomen till förlamning som kan gå tillbaka. Sedan många år tillbaka vaccineras alla barn i Sverige.

TBE-viruset smittar genom att fästingen borrar ner sitt huvud på den angripna och suger blod och TBE-viruset överförs. Viruset kan ge många olika symtom och kan också angripa centrala nervsystemet.

 

Humant immunbrisvirus - HIV - viruset angriper vissa vita blodkroppar (lymfocyter) som är verksamma i kroppens infektionsförsvar. Det innebär en sämre möjlighet för kroppen att försvara sig även mot enkla och ganska harmlösa infektioner. I ett senare stadium kan AIDS utvecklas som idag är en dödlig sjukdom.

Virussjukdomar som ger upphov till utslag kan vara:
- Mässling
- Vattkoppor
- Röda hund
- Bältros
- Tredagarsfeber
- Infektionsblåsor

 

Behandling av virusinfektioner

Det finns i princip inget läkemedel som direkt kan angripa ett virus. Zovirax är dock ett exempel på verksam behandling mot Herpes simplex-virus. Detta virus kan ge bältros eller vattkoppor.

 

Virusinfektioner kan i vissa fall förebyggas genom vaccinering.
Exempel på förebyggande vaccinationer är polio, mässling, röda hund, påssjuka, difteri och stelkramp.

 

Svampar
Svampar, vilka är större än bakterier, var de första smittämnen som beskrevs. De har en mer invecklad uppbyggnad och livscykel än bakterier och växer encelligt eller som flercelliga trådliknande strukturer (bilden visar svamp av encellig typ).  Med få undantag bildar svampar under ogynnsamma förhållanden sporer. Svampar kan odlas på samma sätt som bakterier. Vissa svamparter producerar stabila toxiner, vilka är mycket giftiga. Spannmål som har förorenats med sådana svamparter, t.ex. av släktet Fusa-rium, kan ge upphov till svåra sjukdomstillstånd om toxinerna kommer med i bröd eller andra mjölprodukter

För att förebygga svampinfektioner är det viktigt med:
- god hygien
- torra fötter, luftiga skor
- luftiga och ej åtsittande kläder
- använd tvål högst en gång om dagen. Vid övrig tvättning räcker det med ljummet vatten
- tvätta underkläder och handdukar i minst 60 grader.
- låna aldrig någon annans handduk eller underkläder.

 

SMITTSPRIDNING

www.infomedica.se

 

Med smittspridning menar man hur smittan överförs från en person till en annan. Det finns olika sätt för smittan att spridas, i viss mån är det reglerat av vad för typ av smitta det handlar om. Det finns till exempel det som kallas direkt kontaktsmitta – det vill säga att man har direkt kontakt med en smittad person eller en person som bär smittan utan att själv vara sjuk till exempel genom hud kontakt eller utbyte av kroppsvätskor vid till exempel samlag. Sedan finns det indirekt kontaktsmitta – och då menar man att man blivit smittad genom att man fått smittan genom till exempel handkontakt, kläder eller från föremål som är förorenade med kroppsvätskor eller avföring från en smittad person. Man kan också bli smittad via droppsmitta – att en infekterad person till exempel nyser eller hostar, om den infekterade håller för munnen när han/hon nyser kan också smittan föras över på det sätt som beskrivs ovan under indirekt kontaktsmitta.

 

Inokulationssmitta- blodsmitta genom t ex sprutspetsar och kanyler är också en smittspridningsväg.

Det finns också luftburen smitta – den smitta som sprids till eller från luftvägarna funderar ungefär som vid droppsmitta fast här torkar droppkärnorna ihop och sprids via luften och kan inhaleras. Man kan också få smittan från/till huden genom att hudpartiklar lossnar och sprids i rummet.
Man kan också bli smittad genom tarmsmitta – detta kan ske genom att smittämnet når munnen, till exempel genom förorenat livsmedel och/eller vatten. Denna smitta är inte så vanlig hos oss där vi har ett väl fungerande avloppssystem, men desto vanligare i mindre utvecklade länder.

 

Endogen smitta innebär kroppsegensmittspridning t ex kolibakterie som kan ge urinvägsinfektion

Den sist omnämnda smittvägen i materialet är insektsburen smitta – vissa insekter kan vara bärare av smitta till exempel malariaflugan som sprider malaria, fästningar som kan ge borelia osv. I Sverige är malaria så gott som utrotat, men i tropiska länder förekommer det ganska frekvent. Däremot har man sett en ökning vad gäller borelia infektioner från fästningbett.

 

Känslig mottagare: Med detta menar man en person som av olika anledningar har nedsatt immunförsvar, och därför är mer mottaglig för en infektion. Nedsatt immunförsvar kan man ha av en mängd olika skäl, till exempel efter att man nyss genomgått en infektion, precis har fått ett organ intransplanterat, genomgått operation osv.. Det kan också vara så enkelt att man kanske inte skött sin kropp särskilt bra, genom att inte ha ätit/druckit/sovit tillräckligt.

 

FÖREBYGGA SMITTSPRIDNING

http://www.infomedica.se/handboken/default.asp?CatID=1428&CategoryID=1987&ParentID=25&From=MENU&DirLink=TRUE&Preview=

 

 

KROPPENS FÖRSVARSSYSTEM

Kroppens försvarssystem består av två olika delar

·        Kroppens speciella försvar

Kroppens allmänna försvar består i huvudsak av:

 

Kroppens speciella försvar består i huvudsak av

 

IMMUNISERING

Det finns två olika sätt att få immunitet:

 

 

HYGIENISKT ARBETSSÄTT

 

ASEPTIK innebär att hålla det rena rent.

 

Basala hygienrutiner ska konsekvent tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal - oberoende av vårdform och vårdgivare.
Basala hygienrutiner kan bedrivas oavsett vårdform eller lokalernas utformning.
Basala hygienrutiner innebär:

 

Sterilisering: Under denna rubrik talar man både sterilt engångsmaterial samt material som är gjort för att återanvändas och därmed rengöras och steriliseras efter användning. Engångsartiklar som är steriliserade har normalt en hållbarhet på 5 år räknat från förpackningsdatumet. Förpackningarna skall vara märkta på ett speciellt sätt det skall finnas: öppningsanvisning, uppgift om innehållet, det skall stå STERILE samt uppgift om steriliseringsmetod, datum för hållbarhet om det understiger 5 år, ett tillverkningsnummer och förpackningsdatum.

Desinfektion: Detta avsnitt handlar om hur man behandlar instrument och ytor så att de inte är upphov till smittspridning. Man talar dels om värmedesinfektion som innebär att man värmer föremålet i 90 grader under en minut eller i 70 grader under tio minuter för att på så sätt försäkra sig om att eventuella mikroorganismer dör. En annan metod man talar om är kemisk desinfektion, detta innebär att man lägger föremålet i en kemikalielösning som dödar bakterierna, om det är ytor som skall rengöras används oftast en lösning med 70%
sprit eller 42 – 45%ig isopropanol lösning. Det är typen av smittämne och material som avgör vilket medel man skall användas.

Färgmarkeringar: Inom sjukvården har man olika färgmarkeringar för att underlätta det hygieniska arbetet. Grönt: står för steriliserat material. Blått: står för rent material som genomgått desinfektion i värmedesinfektor. Rött: står för orent material som har varit i kontakt med urin eller avföring och endast rengjorts. Gult: står för infekterat material eller smittsam sjukdom.

Smutstvätt: Hantering av smutstvätt är ytterligare ett led i att förhindra smittspridning. Enligt uppgift i boken finns föreskrifter på varje avdelning eller boende för hur tvätten skall hanteras. Det är viktigt att jag som personal använder mig av skyddsrock, skyddshandskar osv. när jag tar hand om förorenad tvätt. Likaså att jag ser till att inte ”rysta” till exempel lakan osv. när jag bäddar.

 

Avfall: Inom sjukvården delar man in avfallet i olika grupper. Anledningen till detta är att en del av avfallet dels riskerar att sprida smitta och dels behöver genomgå speciella procedurer när det skall förstöras. Man talar om: Riskavfall – under denna kategori räknas smittförade material, skärande och/eller stickande föremål, biologiskt material och läkemedel. Radioaktivt avfall, Miljöfarligt avfall, samt ”Vanligt avfall”

Smittskyddslagen: Denna lag innehåller bestämmelser och regler vid olika smittsamma sjukdomar. Som regel ingår de sjukdomar som anses samhällsfarliga och kan få svåra följder vid en epidemi. Vissa sjukdomar anses extra samhällsfarliga och kräver att den ansvariga läkaren anmäler till myndigheter. Man vill givetvis så långt det är möjligt att patienten skall medverka, men i de fall där patienten inte vill låta sig undersökas frivilligt, kan man med stöd av lagen tvinga honom/henne till det. Man har däremot ingen rätt att tvinga på någon behandling, om läkaren anser det befogat kan patienten däremot tvångsisoleras under en begränsad tid. Under denna tid är det viktigt att patienten får stöd och hjälp att förstå vikten av behandling för att förhindra smittspridning.


REFLEKTERA ÖVER:

Vad menas med att bakterier blir resistenta? Hur förklarar man denna resistensbildning? Hur kommer det sig att dödligheten i de stora infektionssjukdomarna har minskat?

 

BEARBETA OCH LÖS:

Medicin grundkurs 1.

 1. Vad är normalfloran och vilken funktion har den?
 2. Redogör för olika typer av virus.
 3. Hur kan vi genom vårt sätt att leva påverka kroppens eget försvar av infektioner?
 4. Hur kan man tillämpa kunskapen om bakteriers sätt att föröka sig i det praktiska vårdarbetet? Ge exempel.
 5. Hur kan man tillämpa ett hygieniskt arbetssätt i kommunal hemsjukvård? Vilka problem kan uppstå? Fråga t ex personal som arbetar inom hemtjänsten eller en distriktssköterska.
 6. Vad är patogena mikroorganismer?
 7. Vad krävs för att en infektion skall uppstå?
 8. Vad är det för skillnad på en infektion och en inflammation?
 9. Vad är de vanligaste fem symtomen på en inflammation, både på svenska och latin.
 10. Vilka är de tre viktiga hygiensymbolerna för god hygien i omvårdnadsarbetet?
 11. Vilka är färgmarkeringarna i hygien arbetet och vad betyder de?
 12. Vad menar man med ett aseptiskt arbetssätt
 13. Beskriv principen för handtvätt.
 14. Vilka två desinfektionsmetoder skiljer man emellan och vad innebär de respektive metoderna?
 15. Det finns en grundprincip vid städarbete. Vilken är den?
 16. Vilken är grundregeln vid omhändertagande av risktvätt och av riskavfall
 17. Beskriv de hygienrutiner du utför i omvårdnadsarbetet för att förhindra smittspridning
 18. Ange vanligt förekommande smittämnen inom sjukvården och vilka smittvägar och smittkällor som finns.

 

Medicin grundkurs 2

 1. Redogör för olika typer av protozoer
 2. Redogör för olika typer av svampar
 3. Vad heter de två olika metoderna för immunisering och vad är det för skillnad på dem?
 4. Redogör för vad ökad mottaglighet för infektioner beror på och på vilket sätt motstånd mot smitta kan byggas upp och förstärkas hos din patient

 

Självskattningstest

http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=65231&courseid=0&sound=on&preview=false

 

http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=65233&courseid=0&sound=on&preview=false