Vaccinationsregister från 1 januari 2013

För information kommer alla vaccinationer som ges i skolan att registreras i ett nationellt vaccinationsregister. Registreringen görs via SVEVAC till Smittskyddsinstitutet enligt lag. Se nedan för mer information.

Lagen om register över nationella vaccinationsprogram


Enligt en särskild lag är vårdgivaren skyldig att rapportera vaccinationer till Smittskyddsinstitutet (SMI). Vaccinationerna registreras i Vaccinationsregistret som är ett s.k. hälsodataregister. Tillsvidare omfattas endast barnvaccinationerna av rapporteringsskyldigheten. SMI ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer gällande bestämmelser.
Registret får användas för framställning av statistik och för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av vaccinationsprogrammen, exempelvis för kontroll av vaccinationstäckningen i Sverige och av immunitetsläget i befolkningen. Registret får också användas för forskning.
I registret ska datum för vaccinationen, den vaccinerades person- eller samordningsnummer, vaccinets namn och satsnummer, vårdgivarens namn samt den vaccinerades folkbokföringsort antecknas. SMI kan vid uttag av uppgifter söka på alla uppgifter som registrerats.
Uppgifterna i registret skyddas av absolut sekretess. Undantag får göras för forskning och för utlämnande som inte avslöjar enskildas identitet. Enbart ett fåtal personer har tillgång till registret som är åtskilt från övrig verksamhet på SMI.
Du har enligt personuppgiftslagen rätt att på begäran en gång per år få del av de uppgifter som SMI registrerat om dig eller ditt barn. Du har också rätt att få oriktiga eller missvisande uppgifter rättade. Under vissa förutsättningar har du rätt till skadestånd om det skulle visa sig att SMI behandlat uppgifterna i strid med lagen.
Endast utförda vaccinationer från och med den 1 januari 2013 och framåt kommer att finnas med i registret. De registrerade uppgifterna kvarstår i registret under lång tid för att möjliggöra uppföljningar under längre tidsperioder. Det är ytterst arkivlagstiftningens bestämmelser om bevarande av allmänna handlingar hos statliga myndigheter som styr hur länge registrerade uppgifter bevaras.
Lag om register över nationella vaccinationsprogram
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2012453-om-register-ove_sfs-2012-453/
Personuppgiftslagen
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/

/ Skolhälsovården

Publicerad den 22 mars 2013 av Louise Tosto Andersson
Tillbaka

Bloggarkiv

Beskrivning

Sjöstadsskolans officiella blogg för övergripande händelser.

Välj en bild eller fil från din dator och klicka sedan ladda upp. Största möjliga filstorlek är 200 megabyte

Kunde inte ladda upp eftersom ingen fil är vald!

Sökningen använder Google bildsök för att söka bland bilder som är uppmärkta med Creative Commons eller liknande licens. När du använder en bild läggs en länk till bildens källa in vid bilden.

Prenumerera på bloggen via e-post

Totalt 70944 besök

1322 besök sen senaste blogginlägget
Smygtitt på nya blogg-gränssnittet

Kopiera länk

Tryck Ctrl+C eller högerklicka på länken och välj "Kopiera".

Väntar på svar
Användaren kan inte prata just nu.